Jesteś tu
Strona domowa > Dziecko > Becikowe 2018: co zrobić, by otrzymać pieniądze na dziecko?

Becikowe 2018: co zrobić, by otrzymać pieniądze na dziecko?

Po narodzinach maluszka możesz skorzystać z jednorazowej zapomogi, czyli z tzw. becikowego. Komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne? Sprawdź.

W roku bieżącym, zapomoga funkcjonuje na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych – ostanie poprawki w ustawie zostały dokonane kilka lat temu (kiedy to zaczęto stosować kryterium dochodowe) i od tej pory prawo w tym zakresie nie uległo zmianie.

Kto może się starać o becikowe?

Becikowe może odebrać matka lub ojciec malca. Starać się o nie mogą również prawni opiekunowie maluszka lub opiekun faktyczny (czyli taki, które rzeczywiście opiekuje się dzieckiem i wystąpił z odpowiednim wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie). O zapomogę mogą się ubiegać polscy rodzice oraz cudzoziemcy – ci ostatni jednak pod warunkiem, że mieszkają w naszym kraju i posiadają np. zezwolenie na pobyt stały.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedyś becikowe dostawali wszyscy rodzice nowonarodzonych dzieci. W 2012 roku wprowadzono kryterium dochodowe i o zapomogę mogą ubiegać się te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Uwaga! Przy obliczeniach uwzględnia się dochód, który został osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym. Dzieli się go na liczbę wszystkich członków rodziny, uwzględniając przy tym dziecko, które właśnie się urodziło.
Drugim warunkiem jest konieczność posiadania zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że kobieta była pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży.

Ile wynosi becikowe 2018?

Zapomoga wypłacana jest w kwocie 1000 zł na dziecko, które przyszło na świat żywe. Ta zasada oznacza, że rodzice np. bliźniąt otrzymują 2000 zł a trojaczków aż 3000 zł. Co ważne, becikowe zwolnione jest od podatku.
Urzędy miast i gmin bardzo często przyznają jeszcze dodatkową, jednorazową pomoc finansową z tytułu narodzin malca, dlatego warto się dowiedzieć czy taka zasada nie dotyczy Twojej rodziny.

CZYTAJ TAKŻE:   10 najczęstszych błędów w wychowywaniu dzieci

Niezbędne dokumenty

Wniosek o przyznanie becikowego trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia maluszka ochroną prawną bądź jego przysposobienia (w tym ostatnim przypadku dokumenty należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia). Wszelkie niezbędne formalności należy załatwić w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwych dla miejsca zamieszkania. Niezbędne będą:

  • kserokopia dowodu osobistego rodzica, składającego wniosek oraz jego/jej małżonka/-nki,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną, potwierdzające, że kobieta była pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Nie dotyczy to oczywiście osób, które dziecko przysposobiły lub są jego prawnymi bądź faktycznymi opiekunami – tu wystarczy dokument poświadczający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia go opieką prawną/faktyczną
  • zaświadczenie o dochodach (dokumenty z urzędu skarbowego),
  • oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego na dane dziecko.

Wniosek o becikowe do pobrania tutaj

Lista wszystkich potrzebnych dokumentów zależy od sytuacji finansowej rodziny. Jeśli ktoś np. wyrejestrował działalność gospodarczą, stracił pracę czy utracił prawo do renty – potrzebne będą dodatkowe zaświadczenia, o których poinformuje urzędnik. Za złożenie wniosku nie pobierana jest żadna opłata.

Ile trzeba czekać na wypłacenie becikowego?

Decyzja o wypłaceniu zapomogi musi być podjęta w ciągu 30 dni od momentu przedstawienia wszystkich niezbędnych dokumentów. Rodzice otrzymują pieniądze w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłosili wniosek, pod warunkiem że został on złożony do 10. dnia danego miesiąca. Jeśli nastąpiło to po 10. dniu miesiąca – rodzina otrzyma zapomogę do końca miesiąca następnego. Pieniądze zostają przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w postaci gotówki w kasie urzędu.

Dodaj komentarz

Top