Jesteś tu
Strona domowa > Eksperci radzą > Zasiłek pielęgnacyjny – od A do Z

Zasiłek pielęgnacyjny – od A do Z

Cykl artykułów o świadczeniach rodzinnych zakończymy omówieniem pozostałych świadczeń opiekuńczych. Tydzień temu poruszyliśmy temat świadczeń pielęgnacyjnych, dzisiaj weźmiemy pod lupę zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości niezmiennej od 10 lat – tj. 153 zł, miesięcznie a jego główną ideą jest częściowe pokrycie wydatków poniesionych dla zapewnienia pomocy i opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. W świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od wysokości dochodu.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok. Wzory wniosków dostępne są w urzędach gminy lub miasta zajmujących się wypłatą tych świadczeń.

Wnioski zawierają stosowne pouczenia odnośnie nabywania uprawnień, osób uprawnionych i nieuprawnionych do pobierania świadczenia, a także informacje o konieczności informowania podmiotu realizującego wypłatę świadczenia o wszelkich zachodzących zmianach, mających wpływ na wypłatę świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:
– dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– w przypadku dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą starać się opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy (lub na czas ważności orzeczenia niepełnosprawności, jeśli trwa krócej niż okres zasiłkowy) na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i kryterium dochodowego, które wynosi 764 zł. W obecnym okresie zasiłkowym 2016/2017 pod uwagę brane są dochody za 2015 rok, z uwzględnieniem zmian wysokości dochodów członków rodzin (dochód utracony/ uzyskany).

UWAGA!
Jeżeli dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 764 zł (tj. uprawniającą do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego) o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego tj. 95 zł w okresie zasiłkowym 2016/2017 tj., wówczas specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, o ile przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym tj. 2015/2016 (dochody za 2014 rok). Jednak przekroczenie dochodów w kolejnym roku spowoduje, że zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał.

Specjalny zasiłek opiekuńczy NIE przysługuje, jeżeli:
1. Osoba sprawująca opiekę:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. Osoba wymagająca opieki:
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
5. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

CZYTAJ TAKŻE:   Urlop uzupełniający, a Święta

swiadczenia rodzinne

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego niesie za sobą dodatkowe korzyści w postaci objęcia wnioskodawcy ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opłacaniem za niego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przypominamy, że wnioski i załączniki do omawianych świadczeń można składać także elektronicznie na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup – jest to opcja niezwykle wygodna, dostępna dla osób posiadających podpis elektroniczny. Szczegóły znajdziecie Państwo pod wskazanym adresem.

evikon logo

Dodaj komentarz

Top